O co chodzi z tymi wszystkimi ulgami? Poradnik dla przedsiębiorcy i pracownika

Od początku stycznia bieżącego roku za sprawą Polskiego Ładu zaczęły obowiązywać nowe ulgi dla przedsiębiorców. Mają one za zadanie przyczynić się do pobudzenia polskiej gospodarki oraz wdrażania nowych inwestycji. Podpowiadam, jakie ulgi będziesz mógł ująć w swoim rocznym zeznaniu za 2022 r.! Zapraszam do lektury.

Ulga dla klasy średniej

Ulga dla klasy średniej została unormowana artykułem 26. ustęp 4b Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przysługuje ona jedynie właścicielom jednoosobowej działalności gospodarczej, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych (PIT-36), a ich przychód roczny mieści się w granicach pomiędzy 68 412 a 133 692 zł. Mowa tutaj o przychodach pomniejszonych o koszty prowadzenia działalności przy jednoczesnym wyłączeniu tych potrąconych tytułem opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne.

W celu wyliczenia ulgi stosuje się dwa wzory. Wybór uzależniony jest od wysokości osiągniętego przychodu. Wyglądają one w następujący sposób:

 1. dla przychodu w przedziale pomiędzy 68 412 a 102 588 zł:

ulga = (przychód x 6,68% – 4 566 zł) / 0,17;

 1. dla przychodu w przedziale pomiędzy 102 588,01 a 133 692 zł:

ulga = (przychód x (-7,35%) + 9 829 zł) / 0,17.

Ulga dla klasy średniej w przypadku jednoczesnego prowadzenia działalności i pracy na etacie

Prawo nakazuje w ciągu roku każdy z przychodów rozliczać odrębnie. Będą one zsumowane dopiero podczas przeprowadzania rozliczenia rocznego. Wówczas, jeśli suma przychodów na to pozwoli, możliwe będzie skorzystanie z ulgi. Jeśli została ona rozliczona w ciągu roku, to konieczne jest przeprowadzenie ewentualnej korekty – dokonanie zwrotu podatku naliczonego ponad miarę lub doliczenia kwoty stanowiącej niedobór w sumie należnej ulgi. Powyższa zasada oznacza, że ulgę dla klasy średniej można rozliczać już podczas trwania roku rozliczeniowego.

Ulga na terminal płatniczy

Zmiany w Ustawie prawo przedsiębiorcy nałożyły na większość przedsiębiorców konieczność posiadania terminali płatniczych. Z tego względu ustawodawca postanowił wyjść im naprzeciw i wprowadził ulgę podatkową pozwalającą na odliczenie wydatków na zakup terminala oraz jego późniejszą obsługę.

Z ulgi na terminal płatniczy mogą skorzystać:

 • przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej (PIT-36);
 • przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem liniowym (PIT-36L);
 • przedsiębiorcy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28);
 • przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT-8).

Korzystanie z ulgi daje przedsiębiorcy prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania (osiągniętego dochodu lub przychodu) kwoty 2 500 lub 1 000 zł. Wyższą z kwot będą mogli odliczyć przedsiębiorcy, na których nie został nałożony obowiązek prowadzenia sprzedaży za pomocą kas rejestrujących. Pozostali podatnicy, a więc ci, którzy mają obowiązek posiadania kas płatniczych, odliczą niższą z kwot.

Ciekawy jest fakt, że zakup będzie mógł zostać odliczony od podatku dwukrotnie. Pierwszy raz rozliczy się go w kosztach uzyskania przychodu. Drugi raz – podczas rozliczania ulgi. Skorzystanie z ulgi będzie ograniczone czasowo. Będą mu podlegać wydatki poniesione w roku podatkowym, w którym rozpoczęto przyjmowanie rozliczeń przy pomocy terminala oraz w roku bezpośrednio po nim następującym.

Ulga B+R oraz IP Box

Nowe przepisy dają możliwość łącznego korzystania z ulg B+R oraz IP Box. Warunkami są:

 • komercjalizacja prac badawczo rozwojowych – wykorzystuje je w sposób pozwalający na generowanie korzyści finansowych (sprzedaż wyników lub uruchomienie produkcji produktów opartych na prawach ochronnych);
 • osiąganie dochodów kwalifikowanych – ujętych w przepisach o IP Box;
 • ponoszenie kosztów kwalifikowanych do ulgi B+R.

Z połączenia ulg B+R oraz Ip Box mogą skorzystać:

 • przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej (PIT-36);
 • przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem liniowym (PIT-36L);
 • przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT-8).

Ulga B+R

Ulga B+R daje możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków, które przedsiębiorca poniósł na rzecz prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Lista kosztów, które mogą podlegać odliczeniu, została zawarta w ustawie o podatku dochodowym. Wysokość odliczenia jest ściśle uzależniona od wielkości oraz statusu przedsiębiorstwa.

Ulga IP Box

Dzięki uldze IP Box istnieje możliwość opodatkowania dochodów z komercjalizacji praw własności intelektualnej w sposób preferencyjny, a więc stawką 5%. Mowa tutaj jedynie o dochodach podlegających ochronie prawnej i wytworzonych, rozwiniętych lub ulepszonych w ramach działalności badawczo-rozwojowej.

Ulgi wspierające ekspansję

W ramach Polskiego Ładu wyodrębniono szereg ulg mających na celu wspieranie rozwoju biznesów oraz ich ekspansję terytorialną.

Ulga na prototypy

Ulga dotyczy prowadzenia produkcji próbnej oraz wprowadzania na rynek produktów nowych. Jej podstawowym celem jest wspieranie przedsiębiorców w fazie testowania, kiedy produkcja nie przybiera jeszcze skali masowej. Produkty objęte ulgą powinny nigdy wcześniej nie występować na rynku oraz charakteryzować się wydajnością techniczną, użytecznością oraz funkcjonalnością. Wystarczy, że produkt będzie stanowił innowację na skalę przedsiębiorstwa, nie musi być on nowością na świecie.

Z ulgi mogą skorzystać:

 • przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej (PIT-36);
 • przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem liniowym (PIT-36L);
 • przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT-8).

Nie występują tutaj ograniczenia co do wieku i wielkości przedsiębiorstwa. Oznacza to, że z ulgi mogą skorzystać nawet mikroprzedsiębiorcy, którzy dopiero założyli swoją działalność.

Ulga na robotyzację

Ulga dedykowana jest przedsiębiorcom, którzy chcieliby zastosować w produkcji przemysłowe roboty. Zadaniem ulgi jest zwiększenie konkurencyjności polskich firm na rynku krajowym oraz międzynarodowym. Skorzystać z niej mogą przedsiębiorstwa opodatkowane w sposób wskazany w uldze na prototypy. Tutaj również brakuje wyraźnie określonych limitów co do wielkości i wieku firmy.

Ulga na ekspansję

Ulga na wprowadzenie nowych produktów dotyczy wydatków poniesionych w celu zwiększenia przychodów z ich sprzedaży. Odpowiednie rodzaje kosztów możliwych do odliczenia zostały wskazane w ustawie. Ich wielkość nie może przekroczyć 1 mln zł rocznie.

Jesteś przedsiębiorcą i do tej pory kwestia ulg nie była dla Ciebie jasna? Mam nadzieję, że udało mi się poszerzyć Twoją wiedzę na ten temat. Jeśli jednak cały czas odczuwasz niedosyt, zapraszam do indywidualnego kontaktu. Chętnie odpowiem na wszelkie pytania!